I "frutti" iniziano a maturare...

20120218_SAM_2995.JPG 20120218_SAM_3006.JPG

20120218_SAM_3018.JPG 20120218_SAM_3024.JPG

20120218_SAM_3033.JPG 20120218_SAM_3038.JPG

20120218_SAM_3043.JPG 20120218_SAM_3044.JPG

20120218_SAM_3047.JPG 20120218_SAM_3048.JPG